:: دوره 6، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1400 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 28-13 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی فراسنجه‌‌های جمعیت‌‌شناسی کنه شکارگر Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) روی کنه میوه خشکCarpoglyphus lactis Linnaeus (Acari: Astigmata) با هدف تولید انبوه
اصغر حسینی نیا ، زهرا مجیب حق قدم، محمد حسین عظیمی، محمد خانجانی
پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
چکیده:   (461 مشاهده)
کنه شکارگر Amblyseius swirskii Athias-Henriot یکی از رایج‌‌ترین عوامل کنترل زیستی کنه تارتن دونقطه‌ای، سفید‌‌بالک گلخانه و تریپس پیاز در گلخانه‌هاست که به طور گسترده‌ در محصول­های گلخانه‌های جهان به­کار می‌‌رود. هدف این پژوهش بررسی فراسنجه‌‌های جمعیت‌‌شناسی این کنه روی کنه میوه خشک برای آسان شدن پرورش انبوه این شکارگر بود. برای ارزیابی پرورش انبوه این شکارگر، جدول زیستی آن روی تخم‌ها، مراحل پورگی و کنه‌های بالغ میوه خشک Carpoglyphus lactis Linnaeus در شرایط °C 1±25،  رطوبت نسبی 5±%70، و نورگاه  16:8 (تاریکی:نور) بررسی شد. شاخص‌های جمعیت شناسی A. swirskii ازجمله: r، λ و R0 هنگام تغذیه از تخم و فراسنجه نرخ ذاتی افزایش جمعیت هنگام تغذیه از مراحل مختلف کنه میوه خشک در تولید انبوه برآورد گردید. افزون بر این 20 تیمار با ترکیب‌های مختلف با حضور و 20 تیمار بدون حضور کنه میوه خشک با سه تکرار در قالب کرت‌‌های به­طور کامل تصادفی با روش پرورش انبوه اجرا و نرخ‌ ذاتی تولید ‌مثلی شکارگر برای همه تیمار‌ها محاسبه گردید. بررسی جدول زندگی روی تخم، مراحل پورگی و بالغ کنه میوه خشک نشان داد که کنه A. swirskii دارای توانایی تکثیر انبوه روی هر سه مرحله رشدی کنه میوه خشک میباشد. شاخص‌های جمعیت‌‌شناسی A. swirskii ازجمله: r، λ و R0 هنگام تغذیه از تخم کنه میوه خشک به ترتیب 165/0 بر روز، 173/1 بر روز و 95/12 تخم بر ماده برآورد گردید. نتایج بررسی شاخص‌های جدول زندگی به‌ویژه r نشان داد که کنه میوه خشک میزبان مناسبی برای این کنه شکارگر است. همچنین جیره مصنوعی تیمار شماره 20 بدون حضور کنه میوه خشک برای پرورش انبوه این کنه شکارگر به عنوان یک روش جایگزین تشخیص داده شد.
واژه‌های کلیدی: پرورش انبوه، جدول زندگی، کنه شکارگر، کنه میوه خشک
متن کامل [PDF 1406 kb]   (114 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/11/12 | پذیرش: 1400/4/28 | انتشار: 1400/10/25
فهرست منابع
1. Abou-Awad, B.A., El-Sawaf, B.A., Abdel-Khalek, A.A. (1999). Impact of two eriophyoid fig mites, Aceria ficus and Rhyncaphytoptus ficifoliae, as prey on postembryonic development and oviposition rate of the predacious mite Amblyseius swirskii. Acarologia, 40(1), 364 - 371.
2. Bazgir, F., Shakarami, J., Jafari, S. (2018). Life table and predation rate of Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) fed on Eotetranychus frosti (Tetranychidae) and Cenopalpus irani (Tenuipalpidae). Systematic and Applied Acarology, 23(8), 1614-1626. [DOI:10.11158/saa.23.8.11]
3. Bi, J.L., Toscano, N.C., Ballmer, G.R. 2001. Seasonal Population dynamics of the Greenhouse Whitefly Trialeurodes vaporariorum on Oxnard area. Department of Entomology, University of California, Riverside. Journal of Economic Entomology, 95(6):1179-1184. [DOI:10.1603/0022-0493-95.6.1179]
4. Bi, J.L. and Toscano N.C. (2007) Current status of the greenhouse whitefly (Homoptera: Aleyrodidae) susceptibility to neonicotinoid and conventional insecticides on strawberries in southern California, Pest Management Science, 63(8), 747-752. [DOI:10.1002/ps.1405]
5. Chi, H., Liu H. (1985) Two new methods for the study of insect population ecology, Bulletin of the Institute of Zoology, Academia Sinica, 24(2), 225-240.
6. Chi, H. (1988) Life-table analysis incorporating both sexes and variable development rate among individuals, Environmental Entomology, 17(1), 26-34. [DOI:10.1093/ee/17.1.26]
7. Chi, H. (2017) TWOSEX-MSChart: a computer program for the age-stage, two-sex life table analysis. http:// 140.120.197.173/Ecology/. National Chung Hsing University, Taichung Taiwan.
8. Chmielewski, W. (1970) Studies of a food pest: the mite, Carpoglyphus lactis (L.). Roczniki Państwowego Zakładu Higieny', 21(6), 611-7.
9. Duek, L., Kaufman, G., Palevsky, E., Berdicevsky, I. (2001) Mites in fungal cultures, Mycoses, 44, 390 - 394. [DOI:10.1046/j.1439-0507.2001.00684.x]
10. El-Laithy, A.Y.M., Fouly, A. H. (1992). Life table parameters of the two phytoseiid predators Amblyseius scutalis (Athias-Henriot) and A. swirskii A.-H. (Acari, Phytoseiidae) in Egypt, Journal of Applied Entomology, 113(1), 8 - 12. [DOI:10.1111/j.1439-0418.1992.tb00631.x]
11. Escudero, L. A. Ferragut, F. (2005). Life-history of predatory mites Neoseiulus californicus and Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) on four spider mite species as prey, with special reference to Tetranychus evansi (Acari: Tetranychidae), Biological Control, 32, 378-384. [DOI:10.1016/j.biocontrol.2004.12.010]
12. Fouly, A. H., Al-Deghairi, M. A., Abdel Baky, N. F. (2011). Biological aspects and life tables of Typhlodromips swirskii (Acari: Phytoseiidae) fed Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyroididae), Journal of Entomology, 8, 52 - 62. [DOI:10.3923/je.2011.52.62]
13. Goodman, D. (1982). Optimal life histories, optimal notation, and the value of reproductive value, The American Naturalist, 119 (6), 803-823. [DOI:10.1086/283956]
14. Hosseininia, A., Khanjani, M., Khoobdel, M., Javadi Khederi, S. (2017). Compare the efficiency of the current oils and insecticide compounds in control of greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum (Westwood), (Hem.: Aleyrodidae) on rose and their interaction, Journal of Plant Protection, 30(4), 718-726. (In Persian).
15. Hosseininia, A., Khanjani, M., Asadi, M., Soltani, J. (2020). Life-history of the predatory mite Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae) on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae), Carpoglyphus lactis Linnaeus (Acari: Carpoglyphidae) and Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae), Journal of Ornamental Plants, 10(3), 1-11.
16. Jafari, S., Bazgir, F. (2015). Life history traits of predatory mite Typhlodromus (Anthoseius) bagdasarjani (Phytoseiidae) fed on Cenopalpus irani (Tenuipalpidae) under laboratory conditions, Systematic and Applied Acarology, 20(4), 366-374. [DOI:10.11158/saa.20.4.2]
17. Javadi Khederi, S., Khanjani, M. (2014a). Modeling demographic response to constant temperature in Bryobia rubrioculus (Acari: Tetranychidae), Ecologia Montenegrina, 1(1), 18-29. [DOI:10.37828/em.2014.1.5]
18. Javadi Khederi, S., Khanjani, M., Babolhavaeji, H., Soleimani, M. A., Asali Fayaz, B. (2014b). Population parameters of Tetranychus turkestani (Acari: Prostigmata: Tetranychidae) on fourteen melon genotypes. Persian Journal of Acarology, 3(3), 217-234.
19. Javadi khederi, S., Khoobdel, M., Khanjani, M., Hosseininia, A., Sadeghi Sorkhe Dizaji, B., Hosseini, S. M., Sobati H. (2019). Insecticidal effects of essential oils from two medicinal plants against Aleuroclava jasmini (Hemiptera: Aleyrodidae), Journal of Crop Protection, 8(1), 57-67.
20. Ji, J., Zhang, Y.X., Lin, J.Z., Chen, X., Sun, L., Saito, Y. (2015). Life histories of three predatory mites feeding upon Carpoglyphus lactis (Acari, Phytoseiidae; Carpoglyphidae), Systematic and Applied Acarology, 20(5), 491-496. [DOI:10.11158/saa.20.5.5]
21. Juan-Blasco, M., Qureshi, J.A., Urbaneja, A., Stansly, P. A. (2012). Predatory mite, Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae), for biological control of Asian Citrus Psyllid, Diaphorina Citri (Hemiptera: Psyllidae), Florida Entomologist, 95, 543 - 551. [DOI:10.1653/024.095.0302]
22. Lee, H.-S., Gillespie, D. R. (2011). Life tables and development of Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) at different temperatures, Experimental and Applied Acarology, 53,17 - 27. [DOI:10.1007/s10493-010-9385-5]
23. Momen, F. M., Hussein, H., Reda, A. S. (2013). Intra-guild vs extraguild prey: Effect on development, predation and preference of Typhlodromus negevi Swirski and Amitai and Typhlodromips swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae), Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 48, 95 - 106. [DOI:10.1556/APhyt.48.2013.1.9]
24. Nguyen, D.T., Vangansbeke, D., Lü X., De Clercq, P. (2013). Development and reproduction of the predatory mite Amblyseius swirskii on artificial diets, BioControl, 58, 369-377. [DOI:10.1007/s10526-012-9502-y]
25. Nguyen, D.T., Vangansbeke, D., De Clercq, P. (2014). Artificial and factitious foods support the development and reproduction of the predatory mite Amblyseius swirskii, Experimental and Applied Acarology, 62, 181-194. [DOI:10.1007/s10493-013-9749-8]
26. Nomikou, M., Janssen, A., Schraag, R., Sabelis, M.W. (2001). Phytoseiid predators as potential biological control agents for Bemisia tabaci, Experimental and Applied Acarology, 25(4), 271-291. [DOI:10.1023/A:1017976725685]
27. Onzo, A., Houedokoho, A. F., Hanna, R. (2012). Potential of the predatory mite, Amblyseius swirskii to suppress the Broad Mite, Polyphagotarsonemus latus on the Gboma Eggplant, Solanum macrocarpon, Journal of Insect Science, 12,1 - 11. [DOI:10.1673/031.012.0701]
28. Park, H.-H., Shipp, L., Buitenhuis, R., (2010). Predation, development, and oviposition by the Predatory Mite Amblyseius swirkii (Acari: phytoseiidae) on Tomato Russet Mite (Acari: Eriophyidae), Journal of Economic Entomology, 10(3), 563 - 569. [DOI:10.1603/EC09161]
29. Park, H.-H., Shipp, L., Buitenhuis, R., Ahn, J. J. (2011). Life history parameters of a commercially available Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) fed on cattail (Typha latifolia) pollen and tomato russet mite (Aculops lycopersici), Journal of Asia-Pacific Entomology, 14, 497 - 501. [DOI:10.1016/j.aspen.2011.07.010]
30. Sabelis MW. 1985. Predation on spider mites. In: Helle W., Sabelis M.W., editors. Spider mites: Their biology, natural enemies and control (Vol. IB), Amsterdam: Elsevier Science; p.: 103 - 129.
31. Samaras, K., Pappas, M. l., Fytas, E. (2015). Pollen suitability for the development and reproduction of Amblydromus limonicus (Acari: Phytoseiidae), BioConrtol, 60, 773-782. [DOI:10.1007/s10526-015-9680-5]
32. SAS Institute (2005). SAS software version 9.2 SAS Institute, Cary.
33. Seiedy, M., Soleymani, S., Hakimitabar, M. (2016). Development and reproduction of the predatory mite Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) and Bemisia tabaci Gennadius (Heteroptera: Aleyrodidae), International Journal of Acarology, 43 (2), 160-164. [DOI:10.1080/01647954.2016.1248486]
34. Soltaniyan, A., Kheradmand, K., Fathhipour, Y., Shirdel, D. (2018). Suitability of pollen from different plant species as alternative food sources for Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) in comparison with a natural prey, Biological and Microbial Control, Journal of Economc Entomology, 10 (1),1-8.
35. Systat Software (2008). Sigma Plot Statistics Users Guide, version 11.0. Systat Software, Inc, San Jose.
36. Wimmer, D., Hoffmann D., Schausberger, P. (2008). Prey suitability of western flower thrips, Frankliniella occidentalis, and onion thrips, Thrips tabaci, for the predatory mite Amblyseius swirskii, Biocontrol Science and Technology, 18, 533 - 542. [DOI:10.1080/09583150802029784]
37. Zhang, X., Lv, J., Hu, Y., Wang, B., Chen, X., Xu, X., Wang, E. (2015). Prey Preference and Life Table of Amblyseius orientalis on Bemisia tabaci and Tetranychus cinnabarinus, PLOS ONE, 10(10), 1-10. [DOI:10.1371/journal.pone.0138820]
38. Bou-Awad, B.A., El-Sawaf B.A., Abdel-Khalek A. A. (1999). Impact of two eriophyoid fig mites, Aceria ficus and Rhyncaphytoptus ficifoliae, as prey on postembryonic development and oviposition rate of the predacious mite Amblyseius swirskii, Acarologia, 40(1), 364 - 371.
39. Bazgir F., Shakarami J., Jafari S. (2018) Life table and predation rate of Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) fed on Eotetranychus frosti (Tetranychidae) and Cenopalpus irani (Tenuipalpidae), Systematic and Applied Acarology, 23(8), 1614-1626. [DOI:10.11158/saa.23.8.11]
40. Bi J.L., Toscano N.C. and Ballmer G.R. 2001. Seasonal Population dynamics of the Greenhouse Whitefly Trialeurodes vaporariorum on Oxnard area. Department of Entomology, University of California, Riverside, J. of Economic Entomology, 95(6):1179-1184. [DOI:10.1603/0022-0493-95.6.1179]
41. Bi, J.L. and Toscano N.C. (2007) Current status of the greenhouse whitefly (Homoptera: Aleyrodidae) susceptibility to neonicotinoid and conventional insecticides on strawberries in southern California, Pest Management Science, 63(8), 747-752. [DOI:10.1002/ps.1405]
42. Calvo, F.J., Bolckmans K., Belda J.E. (2011) Control of Bemisia tabaci and Frankliniella occidentalis in cucumberby Amblyseius swirskii, BioControl, 56(2), 185-192. [DOI:10.1007/s10526-010-9319-5]
43. Chi, H., Liu H. (1985) Two new methods for the study of insect population ecology, Bulletin of the Institute of Zoology, Academia Sinica, 24(2), 225-240.
44. Chi, H. (1988) Life-table analysis incorporating both sexes and variable development rate among individuals, Environmental Entomology, 17(1), 26-34. [DOI:10.1093/ee/17.1.26]
45. Chi, H. (2017) TWOSEX-MSChart: a computer program for the age-stage, two-sex life table analysis. http:// 140.120.197.173/Ecology/. National Chung Hsing University, Taichung Taiwan.
46. Chmielewski, W. (1970) Studies of a food pest: the mite, Carpoglyphus lactis (L.). Rocz Panstw Zakl Hig, 21(6), 611-7.
47. Desneux, N., Decourtye, A., Delpuech, J. M. (2007). The sublethal effects of pesticides on beneficial arthropods, Annual Review of Entomology, 52, 81-106. [DOI:10.1146/annurev.ento.52.110405.091440]
48. Duek, L., Kaufman, G., Palevsky, E., Berdicevsky, I. (2001) Mites in fungal cultures, Mycoses, 44:390 - 394. [DOI:10.1046/j.1439-0507.2001.00684.x]
49. El-Laithy, A.Y.M., Fouly, A. H. (1992). Life table parameters of the two phytoseiid predators Amblyseius scutalis (Athias-Henriot) and A. swirskii A.-H. (Acari, Phytoseiidae) in Egypt, Journal of Applied Entomology. 113(1), 8 - 12. [DOI:10.1111/j.1439-0418.1992.tb00631.x]
50. Escudero, L. A. Ferragut, F. (2005). Life-history of predatory mites Neoseiulus californicus and Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) on four spider mite species as prey, with special reference to Tetranychus evansi (Acari: Tetranychidae), Biological Control. 32: 378-384. [DOI:10.1016/j.biocontrol.2004.12.010]
51. Fouly, A. H., Al-Deghairi, M. A., Abdel Baky, N. F. (2011). Biological aspects and life tables of Typhlodromips swirskii (Acari: Phytoseiidae) fed Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyroididae), Journal of Entomology. 8:52 - 62. [DOI:10.3923/je.2011.52.62]
52. Gerson, U., Weintraub, P. G. (2012). Mites (Acari) as a factor in greenhouse management, Annual Review of Entomology. 57: 229 - 247. [DOI:10.1146/annurev-ento-120710-100639]
53. Goodman, D. (1982). Optimal life histories, optimal notation, and the value of reproductive value, The American Naturalist, 119 (6), 803-823. [DOI:10.1086/283956]
54. Guedes, R. N. C., Smagghe, G., Stark, J. D., Desneux N. (2016). Pesticide-induced stress in arthropod pests for optimized integrated pest management programs, Annual Review of Entomology, 61: 43-62. [DOI:10.1146/annurev-ento-010715-023646]
55. Horowitz, R., Denholm, I., Morin, S. (2007). Resistance to insecticides in the TYLCV vector, Bemisia tabaci. In: H. Czosnek [ed.], Tomato Yellow Leaf Curl Virus Disease, Springer, Dordrecht, Netherlands, pp.: 305-325 [DOI:10.1007/978-1-4020-4769-5_18]
56. Hosseininia, A., Khanjani, M., Khoobdel, M., Javadi Khederi, S. (2017). Compare the efficiency of the current oils and insecticide compounds in control of greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum (Westwood), (Hem.: Aleyrodidae) on rose and their interaction, Journal of Plant Protection, 30(4), 718-726. (In Persian).
57. Hosseininia, A., Khanjani, M., Asadi, M., Soltani, J. (2020). Life-history of the predatory mite Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae) on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae), Carpoglyphus lactis Linnaeus (Acari: Carpoglyphidae) and Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae), Journal of Ornamental Plants, 10(3), 1-11.
58. Jafari, S., Bazgir, F. (2015). Life history traits of predatory mite Typhlodromus (Anthoseius) bagdasarjani (Phytoseiidae) fed on Cenopalpus irani (Tenuipalpidae) under laboratory conditions, Systematic and Applied Acarology, 20(4), 366-374. [DOI:10.11158/saa.20.4.2]
59. Javadi Khederi, S., Khanjani, M. (2014a). Modeling demographic response to constant temperature in Bryobia rubrioculus (Acari: Tetranychidae), Ecologia Montenegrina, 1(1), 18-29. [DOI:10.37828/em.2014.1.5]
60. Javadi Khederi, S., Khanjani, M., Babolhavaeji, H., Soleimani, M. A., Asali Fayaz , B. (2014b). Population parameters of Tetranychus turkestani (Acari: Prostigmata: Tetranychidae) on fourteen melon genotypes. Persian Journal of Acarology, 3(3), 217-234.
61. Javadi khederi, S., Khoobdel, M., Khanjani, M., Hosseininia ,A., Sadeghi Sorkhe Dizaji, B., Hosseini, S. M., Sobati H. (2019). Insecticidal effects of essential oils from two medicinal plants against Aleuroclava jasmini (Hemiptera: Aleyrodidae), Journal of Crop Protection, 8(1), 57-67.
62. Ji, J., Zhang, Y.X., Lin, J.Z., Chen, X., Sun, L., Saito, Y. (2015). Life histories of three predatory mites feeding upon Carpoglyphus lactis (Acari, Phytoseiidae; Carpoglyphidae), Systematic and Applied Acarology, 20(5), 491-496. [DOI:10.11158/saa.20.5.5]
63. Juan-Blasco, M., Qureshi, J.A., Urbaneja, A., Stansly, P. A. ( 2012). Predatory mite, Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae), for biological control of Asian Citrus Psyllid, Diaphorina Citri (Hemiptera: Psyllidae), Florida Entomologist, 95: 543 - 551. [DOI:10.1653/024.095.0302]
64. Khalaf, M.Z., Hamed, B.S.H., Hassan, B.H., Salman, A.H., Naher, F.H., Obaid, R. H. (201). Host preference of jasmine whitefly (Aleuroclava jasmini) (Homoptera: Aleyrodidae) on citrus in south Baghdad orchards,Agriculrur Biololgical Journal North Americaian, 1: 649-653.
65. Khanjani, M., Hadad Irani-Nejad, K. (2009). Injurious mites of agricultural crops in Iran. Bu-Ali Sina University Press Center, 731 pp. [In Persian].
66. Kumar, V., Wekesa, V., Avery, P.B., Powell, C.A., McKenzie, C. L., Osborne, L. S. (2014). Effect of pollens of various ornamental pepper cultivars on the development and reproduction of Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae), Florida Entomologist, 97: 367 - 373. [DOI:10.1653/024.097.0205]
67. Lee, H.-S., Gillespie, D. R. (2011). Life tables and development of Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) at different temperatures, Experimental and Applied Acarology, 53:17 - 27. [DOI:10.1007/s10493-010-9385-5]
68. Liang, P., Tian, Y. A., Biondi, A., Desneux, N., Gao, X. W. (201). Short-term and transgenerational effects of the neonicotinoid nitenpyram on susceptibility to insecticides in two whitefly species, Ecotoxicology, 21(7),1889-1898. [DOI:10.1007/s10646-012-0922-3]
69. Martinez-Ferrer, M.T., Jacas, J.A., Piolles-Moles, J. L., Aucejo-Romero, S. 2006. Approaches for sampling the two spotted spider mite (Acari: Tetranychidae) on clementines in Spain, Journal of Economic Entomology, 99: 1490-1499. [DOI:10.1603/0022-0493-99.4.1490]
70. McKenzie, C.L., Kumar, V., Palmer, C. L., Oetting, R. D., Osborne, L.,S. (2014). Chemical class rotations for control of Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) on poinsettia and their effect on cryptic species population composition, Pest Management Science, 70: 1573 - 1587. [DOI:10.1002/ps.3736]
71. Momen, F. M., Hussein, H., Reda, A. S. (2013). Intra-guild vs extraguild prey: Effect on development, predation and preference of Typhlodromus negevi Swirski and Amitai and Typhlodromips swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae), Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica. 48: 95 - 106. [DOI:10.1556/APhyt.48.2013.1.9]
72. Nguyen, D.T., Vangansbeke, D., Lü X., De Clercq, P. (2013). Development and reproduction of the predatory mite Amblyseius swirskii on artificial diets, BioControl, 58: 369-377. [DOI:10.1007/s10526-012-9502-y]
73. Nguyen, D.T., Vangansbeke, D., De Clercq, P. (2014). Artificial and factitious foods support the development and reproduction of the predatory mite Amblyseius swirskii, Experimental and Applied Acarology, 62: 181-194. [DOI:10.1007/s10493-013-9749-8]
74. Nomikou, M., Janssen, A., Schraag, R., Sabelis, M.W. (2001). Phytoseiid predators as potential biological control agents for Bemisia tabaci, Experimental and Applied Acarology, 25(4), 271-291. [DOI:10.1023/A:1017976725685]
75. Onzo, A., Houedokoho, A. F., Hanna, R. (2012). Potential of the predatory mite, Amblyseius swirskii to suppress the Broad Mite, Polyphagotarsonemus latus on the Gboma Eggplant, Solanum macrocarpon, Journal of Insect Science, 12:1 - 11. [DOI:10.1673/031.012.0701]
76. Park, H.-H., Shipp, L., Buitenhuis, R., (2010). Predation, development, and oviposition by the Predatory Mite Amblyseius swirkii (Acari: phytoseiidae) on Tomato Russet Mite (Acari: Eriophyidae), Journal of Economic Entomology, 10(3), 563 - 569. [DOI:10.1603/EC09161]
77. Park, H.-H., Shipp, L., Buitenhuis, R., Ahn, J. J. 2011. Life history parameters of a commercially available Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) fed on cattail (Typha latifolia) pollen and tomato russet mite (Aculops lycopersici), Journal of Asia-Pacific Entomology, 14: 497 - 501. [DOI:10.1016/j.aspen.2011.07.010]
78. Sabelis MW. 1985. Predation on spider mites. In: Helle W., Sabelis M.W., editors. Spider mites: Their biology, natural enemies and control (Vol. IB), Amsterdam: Elsevier Science; p.: 103 - 129.
79. Samaras, K., Pappas, M. l., Fytas, E. (2015). Pollen suitability for the development and reproduction of Amblydromus limonicus (Acari: Phytoseiidae), BioConrtol, 60: 773-782. [DOI:10.1007/s10526-015-9680-5]
80. SAS Institute (2005). SAS software version 9.2 SAS Institute, Cary.
81. Seiedy, M., Soleymani, S., Hakimitabar, M. (2016). Development and reproduction of the predatory mite Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) and Bemisia tabaci Gennadius (Heteroptera: Aleyrodidae), International Journal of Acarology, 43 (2), 160-164. [DOI:10.1080/01647954.2016.1248486]
82. Soltaniyan, A., Kheradmand, K., Fathhipour, Y., Shirdel, D. (2018). Suitability of pollen from different plant species as alternative food sources for Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) in comparison with a natural prey, Biological and Microbial Control, Journal of Economc Entomology,10 (1),1-8.
83. Systat Software (2008). Sigma Plot Statistics Users Guide, version 11.0. Systat Software, Inc, San Jose.
84. van Houten, Y.M., Hoogerbrugge, H., Bolckmans, K. J. F. (2007). Spider mite control by four phytoseiid species with different degrees of polyphagy, IOBC/wprs Bulletin, 30:123 - 127.
85. Wimmer, D., Hoffmann D., Schausberger, P. (2008). Prey suitability of western flower thrips, Frankliniella occidentalis, and onion thrips, Thrips tabaci, for the predatory mite Amblyseius swirskii, Biocontrol Science and Technology, 18: 533 - 542. [DOI:10.1080/09583150802029784]
86. Xu, C., Qiu, B.L., Cuthbertson , A. G. S., Zhang, Y., Ren, S. X. (2012). Adaptability of sweet potato whitefly Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) on seven marginal host plants, International Journal of Pest Management, 58: 297 - 301. [DOI:10.1080/09670874.2012.678911]
87. Zhang, X., Lv, J., Hu, Y., Wang, B., Chen, X., Xu, X., Wang, E. (2015). Prey Preference and Life Table of Amblyseius orientalis on Bemisia tabaci and Tetranychus cinnabarinus, PLOS ONE, 10(10), 1-10. [DOI:10.1371/journal.pone.0138820]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها